Tiến độ dự án

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE LIGHT CITY TÍNH ĐẾN THÁNG 10/2022

21/10/2022

can-1-7-ba-matit-son-lot-mat-tien-op-gach-inax-lap-dung-lan-can-op-da-mat-tien-lap-dung-cua-nhom-kinh-lap-dat-cong-san-truoc.jpg
Căn 1-7 ( Bả matit + sơn lót mặt tiền , ốp gạch inax, lắp dựng lan can , Ốp đá mặt tiền , lắp dựng cửa nhôm kính , Lắp đặt cổng sân trước)

 

can-8-16-ba-matit-son-lot-op-gach-inax-op-da-mat-tien-lap-dung-lan-can-sat-op-da-tru-cong-tuong-rao-lap-dung-cua-nhom-kinh.jpg
Căn 8-16 (Bả matit + sơn lót , Ốp gạch inax , Ốp đá mặt tiền ,Lắp dựng lan can sắt, Ốp đá trụ cổng tường rào , lắp dựng cửa nhôm kính)
can-17-23-ba-matit-son-lot-lap-dung-lan-can-sat-op-gach-inax-op-da-mat-tien-lap-dung-cua-nhom-kinh.jpg
Căn 17-23  ( Bả matit + sơn lót , Lắp dựng lan can sắt , ốp gạch inax , ốp đá mặt tiền , lắp dựng cửa nhôm kính)
can-24-30-to-trat-hoan-thien-mat-tien-ba-matit-op-gach-inax-lap-dung-lan-can-sat-op-da-mat-tien.jpg
Căn 24-30  ( Tô trát hoàn thiện mặt tiền , bả matit , ốp gạch inax , Lắp dựng lan can sắt , ốp đá mặt tiền)
can-31-37-son-mau-hoan-thien-lap-dung-cua-nhom-kinh-op-da-mat-tien.jpg
Căn 31-37  ( Sơn màu hoàn thiện , lắp dựng cửa nhôm kính , ốp đá mặt tiền )
can-38-46-son-mau-hoan-thien-lap-dung-cua-nhom-kinh-lap-dat-cong.jpg
Căn 38-46  ( Sơn màu hoàn thiện , lắp dựng cửa nhôm kính , Lắp đặt cổng )

 

 

CHIA SẺ:

TIN CÙNG DANH MỤC

21
10 - 2022

Tiến độ thi công dự án The Light City Cuối tháng 08/2022.

KHUNG SƯỜN VÀ HOÀN THIỆN MẶT TIỀN LÔ LK4
21
10 - 2022

Tiến độ thi công dự án The Light City tháng 08/2022.

KHUNG SƯỜN VÀ HOÀN THIỆN MẶT TIỀN LÔ LK4
21
10 - 2022

Tiến độ thi công dự án The Light City tháng 07/2022.

KHUNG SƯỜN VÀ HOÀN THIỆN MẶT TIỀN LÔ LK4
21
10 - 2022
21
10 - 2022